Obiady

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE

/nazwa szkoły, placówki/

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) oraz Zarządzenia Nr 409/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi  w Szczecinie ustala, co następuje:

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników stołówki szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną decyduje dyrektor szkoły.
 4. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolonej z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego, ustawowych dni wolnych od pracy i przerw w zajęciach szkolnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 5. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inne dni, w których posiłki nie będą wydawane.
 6. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników stołówki, zgodnie z zasadami systemu HACCP.
 7. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 8. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkół i innych jednostek oświatowych - dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin - z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej
  w Szkole Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi.
 9.  Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób określony przez szkołę.

 

 

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Szczecinie wnoszący opłaty indywidualnie,
 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
  w Szczecinie
  , których obiady refundowane są przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty
 3. W ramach możliwości organizacyjnych szkoły oraz za zgodą dyrektora szkoły, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie  wnoszący opłaty indywidualnie.

 

Wydawanie posiłków

§ 3

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
 4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników stołówki szkolnej.

 

Odpłatność za obiady

§ 4

 1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.
 2. Uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 1 ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki w wysokości równej kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłku, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 4. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły i innej jednostki oświatowej , o których mowa w § 2 ust. 3 korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełną odpłatność za posiłki.
 5. Do opłat ponoszonych przez pracowników pedagogicznych, o których mowa w § 2 ust. 3, na którą składa się koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku dolicza się koszty wytworzenia posiłków, w tym uwzględnia się wynagrodzenie pracowników i składki naliczone od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki.
 6. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej dla pracowników niepedagogicznych kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzeń pracowników stołówki i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszt utrzymania stołówki, a także podatek VAT w obowiązującej stawce.
 7. Jednostkową cenę posiłku dla osób wymienionych w § 2 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Dyrektor szkoły określa szczegółowy tryb i terminy wnoszenia odpłatności za posiłki.
 9. Opłaty za korzystanie z posiłków są uaktualniane na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym.
 10. Opłata za obiady odbywa się w formie elektronicznej na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181

TYTUŁ PRZELEWU: nazwisko i imię dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc

 1.    Płatności, które wpłyną po terminie spowodują brak możliwości wydania obiadu od pierwszego dnia rozliczeniowego.
 2. Niezidentyfikowana wpłata będzie zwracana na konto wpłacającego.
 3.  Odliczenia za zgłoszone nieobecności dziecka w szkole, należy uzgadniać z intendentem telefonicznie 91 422 02 34 lub osobiście.

 

Zwroty za obiady

§ 5

 

 1. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

 2. W przypadku nieobecności osób uprawnionych do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem co najmniej jednodniowego uprzedzenia o planowanej nieobecności.

 3. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis.

 4. Przewidywane nieobecności należy zgłaszać  w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

 

Zwolnienia z opłat

§ 6

 

 1. Dyrektor szkoły może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie  przez ucznia z posiłków  wydawanych w stołówce szkolnej:
  1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia;
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 2.  Zwolnień, o których mowa w ust. 1, dyrektor może udzielić w sytuacji, gdy posiłki wydawanych w stołówce szkolnej nie są dofinansowywane w ramach pomocy społecznej.
 3.  Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkoły / innej jednostki oświatowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie w szczególności zaświadczenia z instytucji społecznej, w której o pomoc ubiegał się uprawniony (uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia) oraz złożenie innych dokumentów lub opinii – wymaganych przez dyrektora szkoły - potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.

  

Postanowienia końcowe

§ 7

Pozostałe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

§ 9

Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2018r.

§ 10

Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu korzystania

ze stołówki szkolnej  w Szkole

Podstawowej Nr 41 z Oddziałami

Integracyjnymi w Szczecinie   

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez uczniów w Szkole Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie:

 

Szkoła

Jednostkowa cena za posiłek (zł)

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Szkoła Podstawowa

-

4,50

-

Oddział Przedszkolny

2,20

2,70

1,10

  

 1. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z posiłków przez pracowników szkoły w Szkole Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie:

 

Jednostkowa cena za posiłek (zł)

 

Obiad

pracownik pedagogiczny szkoły lub innej jednostki oświatowej

7,75

pracownik niepedagogiczny szkoły lub innej jednostki oświatowej

8,37

 

 1. Kalkulację kosztu produktów zużytych do przygotowania posiłku sporządzono  na podstawie obliczenia kosztu wytworzenia obiadu dla uczniów i pracowników szkoły

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu korzystania

ze stołówki szkolnej w Szkole

Podstawowej Nr 41 z Oddziałami

Integracyjnymi w Szczecinie  

 

 

 

Szczecin, dnia …….…………………..

 

 

.......................................................

 

.......................................................

 

.......................................................

(adresat)

 

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia
z posiłków w stołówce szkoły / innej jednostki oświatowej

(wniosek dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z posiłków
dofinansowywanych w ramach pomocy społecznej)

 

 1. Dane wnioskodawcy

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy

 

 

Wnioskodawca jest:

 • rodzicem / opiekunem prawnym ucznia
 • pełnoletnim uczniem
 • nauczycielem szkoły / innej jednostki oświatowej
 • inną pełnoletnią osobą

Adres zamieszkania wnioskodawcy

miejscowość

 

 

ulica/nr

 

 

kod pocztowy

 

 

 

 1. Dane ucznia, którego zwolnienie dotyczy

 

Nazwisko i imię ucznia

 

 

Adres zamieszkania ucznia

miejscowość

 

 

ulica/nr

 

 

kod pocztowy

 

 

Klasa, do której uczęszcza uczeń

 

 

 

 1. Przesłanki uzasadniające zwolnienie z opłat

 

a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie (brutto):

 

 

 

b) Inne przesłanki uzasadniające zwolnienie:

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wnioskowane zwolnienie

 

 1.       całkowite
 2.       częściowe tj. obniżenie opłaty o …..… %

 

 

 

 1. Wnioskowany okres zwolnienia

 

Od dnia ………………………..……. do dnia ………………..……………..

 

 1. Uczeń

      korzysta

      nie korzysta

z dofinansowania do posiłków w ramach pomocy społecznej

 

 

  ...................................................                                                                        ……...............................................

        (miejscowość, data)                                                                                             (podpis wnioskodawcy)

 

 

W załączeniu:

 

  1. ……………………………………………………..

 

  1. ……………………………………………………..