Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do klas i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

ZARZĄDZENIE NR 28/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019    

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta  

Zastępca Prezydenta Miasta

Daniel Wacinkiewicz

 

 

Załącznik  Nr 1 do  Zarządzenia Nr 28/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego,       

w tym  terminy  składania dokumentów do przedszkoli publicznych

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

 

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.03.2018r. -

28.03.2018r.

 

07.05.2018r.-

18.05.2018r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03.2018r. -

05.04.2018r.

 

21.05.2018r. -

23.05.2018r.

 

3.

Podanie do publicznej  wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.04.2018r.

do godz. 15.00

 

25.05.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

23.04.2018r. -

26.04.2018r.

28.05.2018r. -

30.05.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27.04.2018r.

do godz. 15.00

01.06.2018r.

 

 

Załącznik  Nr 2 do  Zarządzenia Nr 28/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego,

w tym  terminy  składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych

w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

 

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.03.2018r. -

29.03.2018r.

 

16.08.2018 r. –

20.08.2018 r.

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej  szkoły podstawowej sportowej,

mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

16.03.2018 r. –

22.03.2018 r.

 

21.08.2018 r. –

22.08.2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

23.03.2018 r.

godz. 12.00

 

23.08.2018 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej               i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

30.03.2018 r. –

13.04.2018 r.

 

23.08.2018 r. –

24.08.2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych             i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.04.2018r.

godz. 12.00

 

27.08.2018r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

16.04.2018r. -

19.04.2018r.

do godz. 15.00

28.08.2018r. -

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23.04.2018r.

godz. 12.00

 

29.08.2018r.