Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja do klas i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 155/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

25. kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2017/2018, w tym klas I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego i szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, ogłoszenia listy przyjętych itp. zawarte są w ww. Zarządzeniu:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=3D6545B7E03B414AAC79A1798FAF9E99


UWAGA:

1. Termin składania wniosków do klas I szkół podstawowych ogólnodostępnych:


25.04.2017 r. – 19.05.2017 r.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


SZANOWNI RODZICE,

od dnia 25 kwietnia 2017r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
www.nabor.pcss.pl/szczecin

Niniejsza rekrutacja nie obejmuje
przedszkoli i placówek niepublicznych.


1. WAŻNE DATY

  • W dniach 25 kwietnia - 12 maja 2017r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami;
  • Dnia 09 czerwca 2017r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • W dniach 12 - 13 czerwca 2017r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno – prawnej z przedszkolem;
  • Dnia 14 czerwca 2017r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 14 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

OŚWIADCZENIA DO KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczenie 1. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata
o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym.

Oświadczenie 2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji
przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli.

Oświadczenie 3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata
o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu
przedszkola/szkoły podstawowej.
***
Oświadczenie 4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata
o zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

***
Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej oznacza granice obwodu szkoły podstawowej, w którym
znajduje się przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin
określa
uchwała NR XXVIII/703/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

OŚWIADCZENIA DO KRYTERIÓW USTAWOWYCH
Oświadczenie 5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie
Miasto Szczecin.

Oświadczenie 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Oświadczenie 7. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.