Rekrutacja 2017/2018

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych

i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,

a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

I. Kryteria  ustawowe (określone  w  art.  131  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  14  grudnia 2016r. Prawo oświatowe)

1. Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych na obszarze  Gminy Szczecin.

2.  W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  (zamieszkujących  Gminę  Szczecin)  niż  wolnych miejsc, na pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego są  brane  pod  uwagę  łącznie następujące kryteria,

          1) wielodzietność rodziny kandydata*,

          2) niepełnosprawność kandydata,

          3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

          4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

          5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

          6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

          7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

3. Do  wniosku (zgodnie  z  art.  150  ust.  2 ustawy  Prawo  oświatowe) dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

          1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin,

          2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

          3)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu  niepełnosprawności lub   orzeczenie równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

          4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o  samotnym  wychowywaniu dziecka  oraz  niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

          5) dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Dokumenty 3) - 5) są składane (do wyboru) w:

          1) oryginale,

          2) notarialnie poświadczonej kopii,

          3) urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu,

          4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

II. Kryteria organu prowadzącego: (określone w uchwale Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin  z  dnia  28  marca 2017 r. w  sprawie  określenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów branych   pod   uwagę   na   drugim   etapie   postępowania   rekrutacyjnego   do   publicznego przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej  albo  publicznej  innej formy   wychowania   przedszkolnego   prowadzonych   przez   Gminę   Miasto   Szczecin   oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów):

1. Jeżeli po przeprowadzeniu, w oparciu o art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe,  pierwszego  etapu  postępowania  rekrutacyjnego  publiczne  przedszkole,  oddział przedszkolny  w  publicznej  szkole  podstawowej  albo  dana  publiczna  inna  forma  wychowania przedszkolnego   nadal   dysponuje   wolnymi   miejsca mi,  na  drugim  etapie  postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

          1) liczba  zadeklarowanych  godzin  w  karcie  zgłoszenia,  przekraczająca  5 - godzinny  czas bezpłatnego nauczania,  wychowania  i  opieki (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt, max. 6 pkt),

          2) dziecko  obojga  rodziców/prawnych  opiekunów  pracujących  zawodowo,  uczących  się  w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,

          3) dziecko,  którego  starsze rodzeństwo  kontynuować  będzie  edukację  przedszkolną  w  tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 6 pkt,

          4) dziecko   zamieszkałe   w   pobliżu   przedszkola/szkoły   podstawowej   oraz   dziecko zamieszkałe na Osiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu - 5 pkt,

          5) dziecko,   którego   przynajmniej   jedno   z   rodziców/prawnych   opiekunów   pracuje zawodowo/uczy  się w  trybie  dziennym  w  pobliżu  przedszkola/szkoły  podstawowej - 4 pkt,

          6) dziecko  rodziców  zamieszkujących  w  Gminie  Miasto  Szczecin  i  rozliczających  podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie - 8 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w  pkt. 1 są:

          1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w

trybie dziennym, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,

          2) oświadczenie  rodziców/prawnych  opiekunów  kandydata  o  kontynuacji  przez  jego rodzeństwo  edukacji  przedszkolnej  w  jednym  z  trzech  preferowanych   przedszkoli, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,

          3) oświadczenie   rodziców/prawnych   opiekunów   kandydata   o   wykonywaniu   pracy zawodowej/uczeniu  się  w  trybie  dziennym  w  pobliżu  przedszkola/szkoły  podstawowej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,

          4) oświadczenie  rodziców/prawnych  opiekunów  kandydata  o  zamieszkiwaniu  na terenie Gminy  Miasto  Szczecin  i  rozliczaniu  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

 publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o następujące kryteria, określone w uchwale Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin  z  dnia  28  marca 2017 r.:

1) Przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie - 10 punktów;

2) Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w obwodzie szkoły podstawowej, do której ubiega się do przyjęcia - 5 punktów;

3) Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin - 3 punkty.

3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium o którym mowa w pkt 2 ust. 2 jest:

1) zaświadczenie od pracodawcy o miejscu świadczenia pracy

                                              lub

2) zaświadczenie od zleceniodawcy o miejscu wykonywania umowy zlecenia / umowy o dzieło

                                              lub

3) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium o którym mowa w pkt 2 ust. 3 jest:

1) pisemne oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

 

Dyrektor Wydziału

Lidia Rogaś